जालना जिल्हा

राणीउंचेगांव चे ३३ के.व्ही झाडाझुडपाच्या विळ्याखात

राणीउंचेगांव न्यूज:- घनसावंगी तालुक्यातील राणीउंचेगांव येथील महावितरणचे 33 के.व्ही चे कार्यालयला झाडाझुडपाचा विळ्याखा पडला असल्याने या परीसरातील स्वच्छेतेकडे दुर्लक्ष होत आहे.राणीउंचेगांव येथे जालना ते घनसांवगी यामुख्य रोडच्या बाजूला  33 के.व्ही    चे उपकेंद्र आहेया उपकेंद्रासाठी एक एकर पेक्षा जास्त जागा आहे.33 के.व्ही उपकेंद्राच्या परीसरामध्ये कार्यलयाची इमारत, उपकेंद्रच्या कर्मचार्यासाठी निवासस्थाने,विद्युत उपकरणासाठी काही परीसर तसेच मोकळे काही प्रागण आहे.33 के.व्ही .मध्ये असलेल्या मुख्य कार्यलयाच्या डाव्या बाजूच्या भितीजवळ काटेरी झाडाचा विळाखा पडला आहे, या ठिकाणी उभे असलेले एक रोहीञ देखील या विळाख्यात सापडले आहे. ,33 के.व्ही साठी असलेले फीडर तसेच इतर यंञणा ज्या ठिकाणी उभी आहे.त्या ठिकणचा परीसरासर देखील अस्वच्छ आहे.33 के.व्ही च्या कर्मचारी यांच्यासाठी असलेल्या निवासस्थानाची दुरवस्था झाली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक